Publications

SUMMARY OF MINUTES OF 25TH COUNCIL cover

Summary of Minutes of the 25th Council Meeting, 28 Nov 2018, Ha Long City, Viet Nam


Published on: 10 Dec 2018
File size: 102 KB - Language: English

MRC procedures LA Cover

ລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນສຳລັບການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ປຶ້ມຄູ່ມື ຈຳນວນ 28 ໜ້ານີ້ແມ່ນເອກະສານສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ນຳສະເໜີໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ເອກະສານນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄມສ ເປັນຊ່ອງທາງການທູດເລື່ອງນໍ້າ ແລະ ເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ 5 ລະບຽບ, ທີ່ອະທິບາຍວ່າລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໃຫ້ຍືນຍົງໄດ້ແນວໃດ

Published on: 18 Oct 2018
File size: 4 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

SIMVA 2014 book 5 Nov 18 cover

SIMVA 2014-Social Impact monitoring and vulnerability assessment 2014

SIMVA 2014 is the largest socio-economic survey and study ever conducted
along the Mekong mainstream and floodplain areas, and is the result of
extensive collaboration between the peoples of the MRC Member Countries:
Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Viet Nam.

Published on: 18 Oct 2018
File size: 4.9 MB - Language: English
Topic(s): Environmental Health

MRC procedures TH cover

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับความร่วมมือแม่นำ้โขง

จุลสารจำนวน 28 หน้านี้เป็นเอกสารข้อมูลสำหรับสาธารณะฉบับแรกที่อธิบายถึงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงที่มีความซับซ้อน แต่นำเสนอในภาษาที่เข้าใจง่าย โดยได้แนะนำถึงข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้ทำให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเป็นช่องทางการทูตเรื่องน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการแม่น้ำโขง 5 ด้าน ที่อธิบายว่าระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคและการพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

Published on: 05 Oct 2018
File size: 4.3 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

TbEIA Guidelines Final cover

Guidelines for Transboundary Environmental Impact Assessment in the Lower Mekong Basin: A Working Document

For an open and transparent purpose, the MRC publishes this working version of the Guidelines for Transboundary Environmental Impact Assessment in the Lower Mekong Basin (TbEIA). The TbEIA sets to facilitate cooperation in conducting EIA for projects with potential transboundary environmental impacts, while respecting the differences among the EIA legislations in member countries and specifics of their national EIA systems.

Published on: 02 Oct 2018
File size: 873 KB - Language: English
Topic(s): Environmental Health

procedures Final KH cover

វិធាននិតិវិធីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានទឹកទន្លេមេគង្គ

សៀវភៅដែលមានកំរាស់ ២០ ទំព័រនេះ គឺជាសម្ភារៈព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណៈជនដំបូងគេ ដើម្បីពន្យល់ជាភាសាសាមញ្ញនូវភាពស្មុគស្មាញនៃវិធាននិតិវិធីនានាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានទឹករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។ សៀវភៅនេះ ពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលបានបង្កើតឱ្យ MRC ក្លាយជាស្ថាប័ន្តការទូតផ្នែកធនធានទឹក និងមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។ សៀវភៅនេះ ក៏ពន្យល់ពីវិធាននិតិវិធីទាំង ៥ ផ្សេងទៀតដែរ ដើម្បីប្រែក្លាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យទៅជាការពិត និង ពន្យល់ថាតើវិធាននិតិវិធីទាំងនេះ បានជួយគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងការអភិវឌ្ឍតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រកបដោយចីរភាព យ៉ងដូចម្តេច។

Published on: 01 Oct 2018
File size: 4.1 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC Procedures VN cover

Các quy tắc về thủ tục hợp tác nguồn nước Mê Công của MRC

Tài liệu giới thiệu dài 20 trang là ấn phẩm dành cho công chúng đầu tiên giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu về năm bộ quy tắc thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế. Tài liệu giới thiệu về Hiệp định Mê Công 1995, là hiệp định thành lập MRC trong vai trò là diễn đàn ngoại giao về nước và đầu mối tri thức về quản lý tài nguyên nước cũng như năm bộ quy tắc thủ tục để thực hiện hiệp định, giải thích các thủ tục này hỗ trợ hợp tác khu vực và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công như thế nào.

Published on: 01 Oct 2018
File size: 5.5 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC Benefits Lao PDRcover

How the Mekong River Commission Benefits Lao PDR: A Personal Reflection

A former Mekong River Commission (MRC) Secretariat staff, Mr Voradeth Phonekeo, shares his thought on how Lao PDR has benefited from the MRC in terms of policy and strategy development, information sharing, and increased cooperation in the region. This reflection is part of a series of personal reflections, initiated by the MRC Secretariat, on commitments of the MRC member countries – Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam – to the MRC and the benefits of the MRC to the countries.

Published on: 27 Sep 2018
File size: 112 KB - Language: English
Topic(s): Sustainable Hydropower

9 Draft final report Vol Cover

Design of a Master Plan for Regional Waterborne Transport in the Mekong River Basin - volume 1

Baseline Conditions, Forecasts, Development Scenarios and Action Plan

This Report describes the data gathered and information on the actual situation of Waterborne Transport on the Mekong River, the Economic Assessment and Forecasts, the Development Scenarios and the Action Plans, including the ongoing and planned projects to 2020 and 2040.

Published on: 11 Sep 2018
File size: 5.4 MB - Language: English
Topic(s): River Transport

10 cove

Design of a Master Plan for Regional Waterborne Transport in the Mekong River Basin - volume 2

Portfolio Actions

This Report describes the data gathered and information on the actual situation of Waterborne Transport on the Mekong River, the Economic Assessment and Forecasts, the Development Scenarios and the Action Plans, including the ongoing and planned projects to 2020 and 2040.

Published on: 11 Sep 2018
File size: 4.3 MB - Language: English
Topic(s): River Transport

Summary of minutes 47th JC cover

Summary of Minutes for the 47th JC Meeting 28-29 Aug 2018 in Vientiane, Lao PDR

The Joint Committee of the MRC (the Joint Committee/JC) held its Forty-Seventh Meeting (hereinafter referred to as “The Meeting”), on 28-29 August 2018 in Vientiane, Lao PDR. The proposed Agenda items include the following (Appendix No.1: Provisional Agenda):

Published on: 10 Sep 2018
File size: 56 KB - Language: English

MASAP book cover final

Mekong Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan

The Mekong Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP) is a statement of the Lower Mekong Basin (MRC) countries setting out MRC’s strategic priorities and actions at basin level to address climate change risks and strengthen basin-wide resilience. The MASAP identifies critical climate change impacts which can be better addressed through transboundary cooperation; it also enhances the capacity of Member Countries in implementing their own national strategies.

Published on: 30 Aug 2018
File size: 6.5 MB - Language: English
Topic(s): Climate Change

Final Records of the 21st Dialogue Meeting cover

Final records of the 21st dialogue meeting, 24 August 2017, Vientiane, Lao PDR


Published on: 24 Aug 2018
File size: 136 KB - Language: English

BFMS cover

Mekong Basin-Wide Fisheries Management and Development Strategy 2018-2022

The strategy has been developed on the basis of the Integrated Water Resources Management-based Basin Development Strategy for the Lower Mekong Basin 2016-2020 in close collaboration with the four MRC Member Countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam). The five-year strategy focuses on inland capture fisheries, based on the national management and development policies, strategies and plans of Member Countries.

Published on: 21 Aug 2018
File size: 3.5 MB - Language: English
Topic(s): Basin Planning

MRC Communication Handbook English cover

MRC Communication Handbook (English)

This MRC Communication Handbook (English) is designed to give the staff of the MRC Secretariat and National Mekong Committees greater confidence in the crucial act of communicating. It is a highly practical ‘how to’ tool. To this end, this handbook is designed as an important tool to anyone who is communicating with the outside world or even within the MRC. Whether writing a press release, presenting at a conference, writing a report, submitting a Facebook post, or sitting down to a meeting with NGOs, this handbook will provide invaluable information to support MRC staff in their day-to-day activities.

Published on: 15 Aug 2018
File size: 12 MB - Language: English

MRC Communication Handbook Khmer cover

MRC Communication Handbook (Khmer)

This MRC Communication Handbook (Khmer) is designed to give the staff of the MRC Secretariat and National Mekong Committees greater confidence in the crucial act of communicating. It is a highly practical ‘how to’ tool. To this end, this handbook is designed as an important tool to anyone who is communicating with the outside world or even within the MRC. Whether writing a press release, presenting at a conference, writing a report, submitting a Facebook post, or sitting down to a meeting with NGOs, this handbook will provide invaluable information to support MRC staff in their day-to-day activities.

Published on: 15 Aug 2018
File size: 4.9 MB - Language: Khmer

MRC Communication Handbook Lao cover

MRC Communication Handbook (Lao)

This MRC Communication Handbook (Lao) is designed to give the staff of the MRC Secretariat and National Mekong Committees greater confidence in the crucial act of communicating. It is a highly practical ‘how to’ tool. To this end, this handbook is designed as an important tool to anyone who is communicating with the outside world or even within the MRC. Whether writing a press release, presenting at a conference, writing a report, submitting a Facebook post, or sitting down to a meeting with NGOs, this handbook will provide invaluable information to support MRC staff in their day-to-day activities.

Published on: 15 Aug 2018
File size: 23 MB - Language: Lao

MRC Communication Handbook Thai cover

MRC Communication Handbook (Thai)

This MRC Communication Handbook (Thai) is designed to give the staff of the MRC Secretariat and National Mekong Committees greater confidence in the crucial act of communicating. It is a highly practical ‘how to’ tool. To this end, this handbook is designed as an important tool to anyone who is communicating with the outside world or even within the MRC. Whether writing a press release, presenting at a conference, writing a report, submitting a Facebook post, or sitting down to a meeting with NGOs, this handbook will provide invaluable information to support MRC staff in their day-to-day activities.

Published on: 15 Aug 2018
File size: 5.9 MB - Language: Thai

<< Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Next >>