Publications

TB Dialogue Vietnam final2

Transboundary Dialogue Mekong Integrated Water Resources Management Project (Vietnamese)

This brochure describes an overview of the five bilateral projects of the four Mekong countries that addresses cross-border water resources management issues through transboundary dialogue and cooperation. These projects are part of the Mekong Integrated Water Resources Management Project that promotes more coordinated planning and management of shared resources in the region within each territory, between the countries and across the Lower Mekong Basin.

Published on: 23 Oct 2017
File size: 7.4 MB - Language: Vietnamese

Council Study briefs Issue 4 11 Oct17 cover

Council Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River

“A comprehensive state-of-the-art, integrated and cross-sectoral study on sustainable management and development of the Mekong River; for the environment, people, and economy.”

Published on: 05 Oct 2017
File size: 3.6 MB - Language: English
Topic(s): Fisheries, Flood & Drought, People, Sustainable Hydropower

SUMMARY OF 46TH JC PLENARY MINUTES VK NS FINAL cover

Summary of Minutes of the Forty-Sixth Meeting of the MRC Joint Committee Mekong River Commission 22-23 August 2017, Vientiane Lao PDR

The Joint Committee of the MRC (the Joint Committee/JC) held its Forty-Sixth Meeting, Plenary Session (hereinafter referred to as “The Meeting”), on 22-23 August 2017 in Vientiane, Lao PDR

Published on: 07 Sep 2017
File size: 52 KB - Language: English

SESAN SREPOK Issue paper cover

Transboundary Water Resources Management Issues in the Sesan and Srepok River Basins of Cambodia and Viet Nam

This technical report describes priority issues for the management of water resources in the Sesan and Srepok River Basins along the borders of Cambodia and Viet Nam. Among key issues identified are insufficient monitoring and assessment of water flow, lack of flood forecasting and warning mechanisms, and limited mitigation measures to address the impacts of hydro-infrastructural development. This is a joint paper produced by the two countries under the Mekong Integrated Water Resources Management Project.

Published on: 07 Sep 2017
File size: 4.6 MB - Language: English
Topic(s): Flood & Drought, Sustainable Hydropower

MEKONG SEKONG issue paper Final 7 Sep 17 for web 1

Transboundary Fisheries Management Issues in the Mekong and Sekong Rivers of Cambodia and Lao PDR

This technical report describes priority issues for fisheries management in the Mekong and Sekong Rivers along the borders of Cambodia and Lao PDR. It cites exploitative fishing practices, habitat degradation, and lack of fisheries data and their sharing between two countries’ affected provinces as some of the key issues identified. This is a joint paper produced by the two countries under the Mekong Integrated Water Resources Management Project.

Published on: 07 Sep 2017
File size: 2.9 MB - Language: English
Topic(s): Sustainable Hydropower, Climate Change, Fisheries

MEKONG DELTA Issue paper 7 Sep 17 for web 1

Transboundary Water Resources Management Issues in the Mekong Delta of Cambodia and Viet Nam

This technical report explains priority issues for the management of water resources in the Mekong Delta across Cambodia and Viet Nam. The issues identified include lack of strategic transboundary management plan of flood and drought control, uncoordinated development of water infrastructure and limited monitoring network on hydrological, meteorological and water quality data. This is a joint paper produced by the two countries under the Mekong Integrated Water Resources Management Project.

Published on: 07 Sep 2017
File size: 2.7 MB - Language: English
Topic(s): Climate Change, Fisheries, Flood & Drought

MRC TBDialogue 6 Sep17 TH for web cover

การดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ภายใต้ การเจรจาข้ามพรมแดน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ แม่นํ้าโขงแบบบูรณาการ

โบรชัวร์นี้อธิบายภาพรวมของโครงการทวิภาคีทั้งห้าโครงการของประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนร่วมกันผ่านการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิก โครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของแม่น้ำโขง ที่ส่งเสริมการวางแผนและการจัดการทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

Published on: 07 Sep 2017
File size: 9.4 MB - Language: Thai
Topic(s): Sustainable Hydropower, Flood & Drought, Fisheries

MRC TBDialogue cover

Transboundary Dialogue

Mekong Integrated Water Resources Management Project

This brochure describes an overview of the five bilateral projects of the four Mekong countries that addresses cross-border water resources management issues through transboundary dialogue and cooperation. These projects are part of the Mekong Integrated Water Resources Management Project that promotes more coordinated planning and management of shared resources in the region within each territory, between the countries and across the Lower Mekong Basin.

Published on: 08 Aug 2017
File size: 6.3 MB - Language: English
Topic(s): Climate Change, Flood & Drought, Fisheries, Sustainable Hydropower, PNPCA Prior Consultation

Council Study briefs August cover

Council Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River

Progress Brief, August 2017

“A comprehensive state-of-the-art, integrated and cross-sectoral study on sustainable management and development of the Mekong River; for the environment, people, and economy.”

Published on: 31 Jul 2017
File size: 3.8 MB - Language: English
Topic(s): Agriculture & Irrigation, Basin Planning, Climate Change, Flood & Drought, Fisheries, Environmental Health, Sustainable Hydropower, People

PNPCA brochure 10th design Cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)

It is a brochure on the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA), one of the five sets of MRC’s procedural rules for water cooperation among the four member states of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam. In a simple language with visual aid, it describes what PNPAC is about, how it is applied, and how Prior Consultation takes place to discuss on proposed water use infrastructure projects.

Published on: 09 Jul 2017
File size: 5.4 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Khmer cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Khmer)


Published on: 09 Jul 2017
File size: 6.3 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Viet cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Vietnamese)

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, chảy qua 6 nước :
Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, CHDCND Lào, Campuchia và Việt Nam. Vì vậy, việc
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công không chỉ là thách thức mà còn tạo ra cơ
hội hợp tác đối với các nước sông Mê Công.

Published on: 08 Jul 2017
File size: 2.3 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Thai cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Thai)


Published on: 08 Jul 2017
File size: 2.6 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Lao cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Laotian)

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ອ່າງແມ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນກາລະໂອກາດ ສຳລັບການຮ່ວມມືກັນ

Published on: 08 Jul 2017
File size: 6.2 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

95-agreement-n-procedural-rules.JPG

1995 Mekong Agreement and Procedures update 2017


Published on: 17 Jun 2017
File size: 1.2 MB - Language: English

<< Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Next >>